1st Nov 2019 to 10th Nov 2019

Friday, 8th November 2019

Saturday, 9th November 2019

10:30 am

2:30 pm

Story x Music - Matt Ottley 書樂之舞 2:30 pm - 3:45 pm Dairy, Fringe Matt Ottley  

Sunday, 10th November 2019

2:00 pm

Teacup Concert - Matt Ottley 《茶杯》演奏 2:00 pm - 3:30 pm Jockey Club Hall, Asia Society Matt Ottley